Sözleşme - Teklif

Çevrimiçi Rusça Okulu (bundan sonra «Okul»), bireylere  (bundan sonra «Müşteri») yönelik olarak uzaktan Rusça eğitim hizmetlerinin verilmesiyle ilgili tekliften oluşan Sözleşmeyi (bundan sonra -Sözleşme) yayınlamaktadır.

1.         GENEL HÜKÜMLER

1.1.    Müşteri tarafından Hizmetlerin kullanımı, Müşteri ile Okul arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olan işbu Sözleşme ile düzenlenmektedir. İşbu Sözleşme uyarınca Okul Müşteriye, bireysel olarak veya bir grup içinde uzaktan Rusça eğitim hizmetleri sunmayı, Müşteri ise bu hizmetleri kabul etmeyi ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak ders ücretini ödemeyi taahhüt eder.

1.2.    İşbu Sözleşmenin hükümleri ile web sitesinde yayınlanan diğer kurallar, koşullar ve kurallar, site ve hizmetlerin kullanım prosedürünü belirler ve Müşteri ve Okulun hak ve yükümlülüklerini belirler. Tüm bu şartlar, koşullar ve kurallar, web sayfasında link şeklinde yayınlanmış olan işbu Sözleşmeye dâhil edilmiş olarak kabul edilir ve onun ayrılmaz bir parçasıdır.

1.3.    Müşteri ve Okul, işbu Sözleşmeye uygun olarak Müşteriye verilecek Rusça dil kursu hizmetleri konusunda karşılıklı olarak anlaşırlar. Ders ücreti, satın alınan eğitim paketi dikkate alınarak hesaplanır.

 

2. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.      Okulun yükümlülükleri:

2.1.1. Taraflarca kararlaştırılan süre içinde işbu Sözleşmenin şartlarına ve usule uygun şekilde Müşteriye hizmet sunmak.

2.1.2.  Derslerin deneyimli öğretmenler tarafından verileceğini garanti eder.

2.1.3. İşbu Sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Müşteri tarafından sunulmuş olan gizli bilgileri ve verileri ifşa etmemek, bu tür bilgileri veya verileri (kamuya açık bilgiler veya Müşteri tarafından siteye kaydolurken sağlanan bilgiler hariç) Müşterinin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemek.

2.2.    Okulun hakları:

2.2.1. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin zamanında ve yüksek kalitede yerine getirilmesi için herhangi bir gerçek ve tüzel kişinin hizmetlerinden faydalanmak.

2.2.2.  Dersler, ancak kurs ücretinin tamamı ödendiğinde başlar.

2.2.3. Okul, eğitimin kalitesini kontrol etmek için dersleri sesli ve görüntülü şekilde kaydetme hakkına sahiptir.

2.2.4. Siteye kaydolurken Müşterinin vermiş olduğu e-posta adresini, telefon numarasını, Skype giriş bilgilerini ve diğer verileri, Okulun faaliyetleri ve Sözleşmenin uygulanmasının ilerleyişi konusunda Müşterinin bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere Müşteriye bilgi ve reklam materyalleri göndermek için kullanmak.  Web sitesine kaydolan ve / veya Okul hizmetlerinden faydalanan Müşteri, kişisel verilerinin Okul tarafından veya Okulun işbu Sözleşmenin şartlarını yerine getirmek amacıyla çalıştırmış olduğu üçüncü şahıslar tarafından işlenmesini kabul eder.

2.2.5. Reddetme nedenlerini açıklamadan Müşteriye hizmet sağlamayı reddetme ve uzatmama hakkına sahiptir.
     2.3.        Müşterinin yükümlülükleri:

2.3.1. Hizmetlerin sağlanması için gerekli olan ve web sitesinde yer alan veya Okul tarafından doğrudan talep edilen tüm bilgileri ve verileri vermek

2.3.2. İşbu Sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Okul tarafından sunulmuş olan gizli bilgileri ve diğer verileri ifşa etmemek, bu tür bilgileri veya verileri (kamuya açık bilgiler hariç) Okulun ön yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamak veya ifşa etmemek.

2.3.3. Müşteri, Okulda alınan eğitim sırasında almış olduğu eğitim materyallerini veya diğer materyalleri direk olarak veya internet ortamında erişim sağlayarak üçüncü şahıslara vermemeyi ve kopyalamamayı taahhüt eder.

2.4.     Müşterinin hakları:

2.4.1. İşbu Sözleşmenin şartları tarafından aksi belirtilmedikçe Okulun bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini zamanında ve uygun kalitede yerine getirmesini talep etmek.

2.4.2. Öğretmenin değiştirilmesiyle ilgili olarak nedeni yazılan bir talep göndermek.  Bu durumda Okul, öğretmenin değiştirilmesine dair karar verme hakkına sahiptir.

 

3.        DERS REZERVASYONU VE İPTAL SÜRECİ

3.1.     Müşteri 1 adet ücretsiz deneme dersi alma hakkına sahiptir.

3.2.   Müşteri, Okulun web sitesinde belirtildiği şekilde ödemeyi yaptıktan sonra ders rezervasyonu yapma hakkına sahip olacaktır.

3.3.    Müşteri, Okulu önceden bilgilendirmek kaydıyla geçerli bir nedene istinaden dersi erteleme veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Okul, kendi takdirine bağlı olarak Müşteri tarafından belirlenen nedenin dersi iptal edilmesi veya ertelenmesi için yeterli olup olmadığına dair karar verir.

3.4. Öğretmen, planlanan dersin başlamasından en geç 12 saat öncesinden dersi iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri, aynı öğretmenle yeni bir ders planlama veya aynı zaman dilimi için Okuldan başka bir öğretmen bulmasını isteme hakkına sahiptir. Öğretmenin dersleri çok sık ertelediğini düşünen Müşteri, Öğretmenin değiştirilmesi talebiyle İdare ile iletişime geçme hakkına sahiptir.

3.5. Ders sırasında teknik sorunların yaşanması veya ders başladıktan sonra 15 dakika içinde Öğretmenin iletişime geçmediği durumlarla ilgili olarak derhal İdareyi bilgilendirmek zorundadır. Sitedeki teknik aksaklıkların yanı sıra Öğretmenin veya Site Yönetiminin kusurundan dolayı gerçekleşmeyen dersler, Müşteri için uygun başka bir zamana aktarılır.

3.6. Müşteri, öğretmenin ders programı kapsamında ders rezervasyonu yaparak, belirtilen zamanda mutlaka hazır bulunacağını taahhüt eder. Müşteriye yaklaşan ders ile ilgili hatırlatma mesajları gönderilir. Dersin başlama saati, ders programında belirtilen ders saatidir. Müşterinin derse veya derslere katılmadığı ve 3.3 maddesi uyarınca İdareye ilgili bildirimi göndermediği durumlarda Müşterinin katılmadığı tüm dersler verilmiş sayılır ve ders ücretlerinin %100’ü ödemeye tabidir.

3.7. Geçerli nedenleri olan Öğretmen (yıllık izin, hastalık, diğer durumlar), geçici veya kalıcı olarak değiştirilebilir. Yüklenici, Müşteriyi bu konuda önceden bilgilendirir.

 

4. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

4.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Okul tarafından sunulmuş olan gizli bilgileri ve diğer verileri ifşa etmemek, bu tür bilgileri veya verileri (kamuya açık bilgiler hariç) Okulun ön yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamak veya ifşa etmemek.

4.2. Müşteri, okulun çevrimiçi platformu üzerinden dersler yürütmek için gerekli olanlar dışında Öğretmenle iletişim bilgilerini paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri, Okul öğretmenlerinden özel ders alma hakkına sahip değildir ve ayrıca Öğretmenin Okul dışında özel ders verme önerisini İdareye bildirmekle yükümlüdür. Bu hükümlerin ihlal edilmesi durumunda Okul, Müşteriye hizmet vermeyi reddetme ve kâr kaybını Müşteriden tahsil etme hakkını saklı tutar.

 

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden işbu Sözleşmenin şartlarına göre sorumlu olacaklardır.

5.2. Okul, gerekli yazılımın bulunmamasından veya internet ile ilgili teknik sorunlar nedeniyle hizmetin sağlanamamasından sorumlu değildir.

5.3. Okul, sağlanan hizmet ile Müşterinin beklentileri arasında ki uyuşmazlıklardan ve / veya öznel değerlendirmesinden sorumlu değildir. Söz konusu beklentilerden kaynaklanan uygunsuzluk ve / veya olumsuz öznel değerlendirme, hizmetlerin kalite açısından uygunsuz olarak verildiğinin veya kararlaştırılan hacimde verilmemiş olarak sayılmasının gerekçesi değildir.

 

6. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

6.1. Hizmetlerin bedelleri, yüzde yüz ön ödeme esasına göre ödenir.

6.2. Müşterinin yukarıdaki şartı yerine getirmemesi durumunda Okul, Müşterinin ders programını iptal etme ve daha önce Müşteri için rezerve edilmiş olan ders saatini, başka öğrencilere verilecek dersler için planlama hakkına sahiptir.

6.3. Okul, okulun web sitesinde bilgi yayınlayarak hizmetlerin ücretlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca Müşteri tarafından daha önceden ödenmiş derslerin ücreti değiştirilemez.

6.4. Ödeme tarihi, parasal fonlar Okulun hesabına geçtiği tarihtir.

6.5. Müşteri, kendisi tarafından yapılan ödemelerin doğruluğundan tek başına sorumludur. 

6.6. Müşteri, derslerin düzenlenmesi için gerekli tüm iletişim kuruluşlarının masraflarını kendisi karşılayacaktır.

6.7. Her eğitim kursu, kursun satın alınması sırasında Müşteri ile mutabık kalınan belirli bir süre için planlanmıştır.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Eğitin süreciyle ilgili soruları açıklığa kavuşturmak ve bilgi vermek için web sitesinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak Okul Müdürü ile iletişime geçilmelidir. 

7.2. Taraflar arasında işbu Sözleşme kapsamında veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm itilaflar veya anlaşmazlıklar, taraflar arasında müzakereler yoluyla çözülecektir. Hakkı ihlal edilen Taraf, diğer Tarafa elektronik iletişim yoluyla yazılı bir şikâyet (talep) gönderir. Şikâyeti gönderen Tarafın 30 (otuz) takvim günü içinde herhangi bir cevap almaması durumunda ve ayrıca tarafın şikayetiyle ilgili ilk cevabın alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde Tarafların herhangi bir anlaşmaya varmamaları durumunda hakkı ihlal edilen Taraf, hakkını korumak için yasalarda öngörüldüğü şekilde mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

7.3. İşbu Sözleşme, eğitim kursu satın alındığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.  Sözleşme, herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Okul tarafından değiştirilebilir, Sözleşmenin yeni versiyonu web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Sözleşmenin yeni versiyonunda aksi belirtilmedikçe Taraflarca bütün yükümlülükler yerine getirilene kadar geçerlidir. 


Deprecated: Elementor\Scheme_Color 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine Elementor\Core\Schemes\Color kullanın. in /home/u9725014/public_html/wp-includes/functions.php on line 4967

Deprecated: Elementor\Scheme_Typography 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine Elementor\Core\Schemes\Typography kullanın. in /home/u9725014/public_html/wp-includes/functions.php on line 4967
:
00
:
00

Hemen Kayıt Yaptır, avantajlı fırsatlardan faydalan

    Sohbeti başlat
    Yardıma mı ihtiyacınız var?
    E-Rus Education
    Merhaba!
    Size nasıl yardımcı olabiliriz?